ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريسبخش داخلي

رديف نام استاد ايميل
1 دكتر احمد سبحاني این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 دكتر محمد مجلسي  
3 دكتر احمدرضا همت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
4 دكترمهران رقاع این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
5 دكتر اكبرارجمند پور arjmand این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
6 دكتر احمد بيات drbayat@ gmail.com
7 دكترمحمد رضا ميرزائي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
8 دكتر محمدرضا رفيعي  
9 دكتر محبوبه بمانيان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
10 دكتر حسين صادق زاده این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
11 دكتر فريدون كرباسي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

                        

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش جراحي

رديف نام استاد ايميل  
1 دكتر محمود امين جواهري این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
2 دكتر ناصر قلي صفر نژاد

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
3 دكتر مهدي فشاركي زاده این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
4 دكتر محمد رحيمي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
5 دكترعباسعلي نصراصفهان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
6 دكتر مهدي اخوان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
7 دكتر مجتبي سيدين این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
8 دكتر بهنام يزداني این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
9 دكتر كامران دولتشاهي 09131134021 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
         

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش قلب

رديف نام استاد ايميل
1 دكتر محمدرضا ترك نژاد این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 دكتر علي تركان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3 دكتر فريبرزنيك آئين این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
4 دكتر احمد ميردامادي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
5 دكتر ميرآبادي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
6 دكتر امير رئوفي  

    

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش اطفال

رديف نام استاد ايميل
1 دكتر فرهاد پژنگ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 دكتر بهروز فرهنگ فر این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3 دكتر محمدرضا فاطمي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
4 دكتر فريبا حقاني این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
5 دكتر عليرضا جلالي Ar_jalali@ yahoo.com      
6 دكتر مهدي پارسا این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
7 دكتر محمد مصلحي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
8 دكتر جهانگير دريكوند Dr.gdarikvand@ yahoo.com
9 دكتر مهناز جزايري این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

                     

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش عفوني

رديف نام استاد ايميل
1 دكتر محمدرضا حقايق این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 دكتر فرشته فارغي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3 دكتر جواد بهشتي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش اعصاب

رديف نام استاد ايميل
1 دكتر امير حسين زاده این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 دكتر مهدي نشاط فر این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3 دكتر فريبرز فردوسي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
4 دكترسروش نقدي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
5 دكتر عميد طباطبائي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش زنان

رديف نام استاد ايميل  
1 دكتر ناهيد سعادت ملي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
2 دكتر سوسن نوروزي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
3 دكتر طاهره نصر tn.esfahanigmail@.com  
4 دكتر حسني غروي    
5 دكتر سيمين طالبي    
6 دكتر سهيلارياحي نژاد این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
7 دكترسهيلا هاشمي    
         

                              

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش چشم

رديف نام استاد ايميل
1 دكتر مهدي بقائي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 دكتر رئيسي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3 دكتر بخت آور  
4 دكتر اكبر اعتصام پور این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش ارتوپدي

رديف نام استاد ايميل
1 دكتر حسن حسيني پناه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 دكتر مرتضي موسوي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3 دكتر بهنام حق پناه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
4 دكتر فرزاد پژنگ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
5 دكتر خونساريان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

    

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش ارولوژي

رديف نام استاد ايميل
1 دكتر محمد رجالي  
2 دكتر مصطفي خليقي نژاد این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3 دكتر مجتبي سيلاني این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
4 دكتر كيوان خالق زاده گان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

      

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش گوش و حلق

رديف نام استاد ايميل
1 دكتر رضا فقيهي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 دكتر شكيبا پور  
3 دكترفراز پي  

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش روان پزشكي ( بيمارستان فارابي )

رديف نام استاد ايميل
1 دكتر صفا مقصود لو این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 دكتر مظفري این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3 دكتر حميد رضا نيك يار این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید.i

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش راديولوژي

رديف نام استاد ايميل
1 دكتر الهه بهرامي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 دكتر محبوبه كاجي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش پوست (مركز تحقيقات پوست)

رديف نام استاد شماره همراه ايميل
1 دكتر صادقيان    
2 دكتر ناظمي    

ليست اساتيد هيات علمي و حق التدريس بخش طب اورژانس

رديف نام استاد شماره   همراه ايميل
1 دكتر رضواني    
2 دكتر سهرابي    
3 دكتر خدادادي    
اساتید تمام وقت و نیمه دانشکده پزشکی به تفکیک گروه علوم پایه
       
       
نام نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
فریبا ارجمندی دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
امیر تابشیان فوق لیسانس بهداشت-آموزش بهداشت
بهرام سلیمانی دکتری تخصصی بهداشت-آمارزیستی
غلامحسین صدری دکتری تخصصی بهداشت-اپیدمیولوژی
سیدمهدی مدنی فوق لیسانس بهداشت-مدیریت خدمات بهداشتی
زاهد صفی خانی دکتری تخصصی پزشکی-علوم تشریحی
فروزان معین زاده دکتری تخصصی پزشکی-پاتولوژی
شهلا رستمی راد فوق لیسانس پزشکی-انگل شناسی
سیداکبر طبیبیان دکتری تخصصی پزشکی-میکروب شناسی
محمدرضا محزونیه دکتری تخصصی پزشکی-میکروبیولوژی
...حشمتاله اروجی دکتری تخصصی بیوشیمی
سیدنصیرالدین امامی دکتری تخصصی پزشکی-فیزیولوژی
الهه پورعزیزی نجف آبادی دکتری تخصصی بیوشیمی
نازنین کریم آباده   اصفهانی فوق لیسانس بهداشت-علوم تغذیه
رخساره معمار دکتری تخصصی پزشکی
       

2211  22222 copy  2233  22444