• ·آزمایشگاه انگل شناسی:
  • کارشناس مسئول: آقای حجت زمانیان
  • ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه:2استادیار- 2 مربی
  • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
  • محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم
  • ·تلفن تماس:‌2553
  • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: ميكروسكوپ تحقیقاتیBX51- استریوميكروسكوپ
 

2211  22222 copy  2233  22444