• آزمایشگاه ایمنی شناسی:
  • کارشناس مسئول :‌خانم فریبا صالحی
  • ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه:1 استاد- 2 مربی
  • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
  • محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم
  • تلفن تماس:‌2553
  • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:سانتريفوژ – الایزاریدر
 

2211  22222 copy  2233  22444