• آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی
  • کارشناس مسئول: خانم فریبا صالحی
  • ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه:2 استادیار- 2 مربی
  • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
  • محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم
  • تلفن تماس:‌2552
  • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:
اتوتكنيكون- حمام بافت- ميكروتوم- ميكروسكوپ تحقیقاتیCX41
 aaabaftshenasi

2211  22222 copy  2233  22444