• ·سالن تشریح و مولاژ:
  • کارشناس مسئول: خانم فریبا صالحی
  • ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه:1 استاد- 2 مربی
  • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
  • محل آزمایشگاه: دانشکده پزشکی زیر زمین
  • ·تلفن تماس:‌2552
  • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: انواع مولاژهای بدن انسان از جمله قلب، کلیه، دست ، پا و ...

  سالن مولاژ

2211  22222 copy  2233  22444