• ·آزمایشگاه فیزیولوژی:
  • ·کارشناس مسئول:آقای حجت زمانیان
  • ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه: 1 استاد- 3 مربی
  • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
  • محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم
  • تلفن تماس:‌2553
  • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:الكتروكارديوگرام – اسپيرومتر – اسپکتروفتومتر
 

2211  22222 copy  2233  22444