• آزمایشگاه میکروب شناسی:
  • کارشناس مسئول: ‌آقای حجت زمانیان
  • ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه: 1 استاد- 2 مربی
  • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
  • محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم
  • ·تلفن تماس:‌2553
  • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:
ميكروسكوپ دو چشمي- فور(Oven) – انكوباتور- اتوكلاو- هود لامینار کلاس II- استریل کننده
 

2211  22222 copy  2233  22444