اعضای شورای پژوهشی:

دکتر فریبا ارجمندی متخصص پزشکی اجتماعی

دکتر حمیدرضا نیک یار متخصص روانپزشکی

دکتر کامران توکل متخصص بیهوشی

دکتر احمد سبحانی متخصص داخلی

دکتر محمد رضا فاطمی متخصص کودکان

دکتر کامران دولتشاهی متخصص جراحی عمومی

دکتر بهرام سلیمانی دکترای آمار حیاتی

دکتر سهیلا ریاحی نژاد متخصص زنان و زایمان

جلسات شورای پژوهشی پنجشنبه ها : ساعت 8-12

2211  22222 copy  2233  22444