مراكز آموزشي درماني دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد شامل:

بيمارستان اصفهان ( بيمارستان ملكي دانشگاه است)٬ يمارستان دكتر علي شريعتي ٬بيمارستان غرضي اصفهان وبيمارستانها مراكز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي باشد.

در اين بین بيمارستان دكتر علي شريعتي از بيمارستانهاي وابسته به تامين اجتماعي مركز اصلي آموزشي درماني دانشگاه از ابتداي تاسيس دلنشكده پزشكي بوده است و از بيمارستانهاي مهم استان اصفهان جهت درمان بيماران تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي و ساير بيماران مي باشد.

بيمارستان دكتر غرضي اصفهان واقع در شمال اصفهان وداراي 241 تخت و پذيرش حدود 290 بيمار سرپايي و بستري مي باشد٬ نيز از بيمارستانهاي وابسته به تامين اجتماعي بوده و اخيرا؛ مورد بهره برداري آموزشي براي بخش هاي اصلي داخلي ٬ زنان و اطفال قرار گرفته است..

بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نيز شامل اكثر بيمارستانهاي آموزشي درماني آن دانشگاه شامل بيمارستان الزهرا (س)، بيمارستان نور و علي اصغر (خورشيد)، بيمارستان شهيد بهشتي، بيمارستان فارابي، بيمارستان شهيدچمران و مركز آموزشي درماني صديقه طاهره (ص) مي باشد. شايان ذكر است بيمارستان فارابي و مركزآموزشي درماني صديقه طاهره (ص) جهت آموزش دوره كارآموزي و كارورزي پوست و روانپزشكي و ساير مراكز به صورت محدود پذيراي كارورزان پزشكي مي باشد.

2211  22222 copy    22444