ردیف عناوین کمیته نام و نام خانوادگی مسئول کمیته
1 کمیته اعتباربخشی دکتر فروزان معین زاده
2 کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درس های پیش  بالینی  
دکتر مهری فیاضی
3 کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درس های بالینی دکتر احمد رضا همت
4 جشنواره های آموزشی و کمیته پژوهش در آموزش دکتر فریبا ارجمندی
5 کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی دکتر مهناز جزایری
6 کمیته توانمندسازی اساتید دکتر سید احمد میردامادی
7 کمیته ارزیابی و ارزشیابی دکتر محمد مجلسی

2211  22222 copy    22444