برنامه درسي ترميك علوم پايه                                                           دانلود
برنامه درسي ترميك مقدمات باليني 1 دانلود
برنامه درسي ترميك فيزيوپاتولوژي 1 دانلود
برنامه درسي ترميك فيزيوپاتولوژي 2 دانلود
 برنامه کارورزان بهمن ماه 91 دانلود
 برنامه کارورزان مهرماه 92 دانلود
 برنامه کارورزان بهمن ماه 92 دانلود
برنامه کلاسهای بالینی کاراموزان پزشکی                        دانلود

2211  22222 copy    22444