برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی                                                            دانلود
صورتجلسه سومین نشست شورای آموزش پزشکی عمومی مورخ 3 اسفند87 دانلود
صورتجلسه چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی عمومی مورخ 21 مرداد88 دانلود
صورتجلسه پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی عمومی مورخ 2 دیماه 88 دانلود
صورتجلسه ششمین نشست شورای آموزش پزشکی عمومی مورخ 24 اسفند 88 دانلود
برنامه درسي دوره علوم پایه دکتری پزشکی دانلود
مقررات كارورزي پزشكي اجتماعي دانلود
   

 

 

2211  22222 copy    22444