به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی به دیتابیس  The Cochrane Library (TCL) که گرد آورنده برترین شواهد پزشکی موجود حاصل از پژوهش های علمی و تجربی صورت گرفته در حوزه بهداشت - درمان و آموزش پزشکی می باشد و همچنین به عنوان برجسته ترین منبع موجود برای دستیابی به مرورهای نظام مند (Systematic Reviews ) در حوزه علو پزشکی محسوب می شود در این واحد از طریق لینک زیر  به صورت موقت فراهم گردیده است.

2211  22222 copy  2233  22444