تعداد کلاسهای درس = 19

تعداد آزمایشگاهها =8

سالن کنفرانس=2

سالن مهارتهای بالینی =2

کتابخانه =2

سایت کامپیوتر=2

سالن غذا خوری=3

انجمن علمی دانشجویی =1

انجمن پژوهشگران جوان=1

مرکز مشاوره دانشجویی=2

2211  22222 copy    22444