رئیس

دانشکده

 nikyar

حمیدرضا نیکیار

زمینه تخصصی: روانپزشك

ایمیل:hr_nikyar{at}iaun.ac.ir

شماره تماس: 1118-4229 (31) 98+

 

معاون آموزشی

دانشکده

 sobhani

احمد سبحانی

زمینه تخصصی: متخصص داخلی

ایمیل:drasobhani48{at}yahoo.com

شماره تماس: 2312-4229 (31) 98+

 

مدیر پژوهشی

دانشکده

 arjmandi

فریبا ارجمندی

زمینه تخصصی: پزشكی اجتماعی

ایمیل:dr.arjmandi2010{at}gmail.com

شماره تماس: 2557-4229 (31) 98+

 

 

2211  22222 copy  2233  22444