• آزادی بیان و اندیشه و رعایت حقوق مدنی
  • تعالی در فعالیت ها و کیفیت
  • خلاقیت و نوآوری در آموزش و پژوهش
  • تقویت مسئولیت پذیری
  • ایجاد فضای اعتماد متقابل
  • حرفه ای عمل کردن در کلیه شئون دانشگاه
  • احترام به نخبگان و تکریم منزلت عالمان و دانشجویان
  • ایجاد محیط شاد و فعال
  • تقویت اعتماد به نفس و گسترش فرهنگ خودباوری
  • ترویج خردورزی و روحیه نقادی

2211  22222 copy  2233  22444