استراتژی های حوزه معاونت پزشکی

  • تقويت زيرساخت آموزشي حوزه پزشکی
  • توانمندسازي اعضاي هيئت علمي در حوزه پژوهش علوم پزشکی
  • توسعه پ‍ژوهش علوم پزشکی
  • توسعه ساختار سازماني حوزه معاونت علوم پزشكي
  • ارتقاء استانداردهاي فضاي فيزيكي حوزه پزشكي
  • تبدیل بیمارستان ها و مراکز درمانی تابعة دانشگاه به مراکز درآمدزا و سودده در راستای کاهش وابستگی دانشگاه به شهریه دانشجویی

2211  22222 copy  2233  22444