• توسعه آموزشی دانشگاه با رویکرد جامعه محور
  • ارتقاء و کاربردی نمودن پژوهش
  • استقرار دانشگاه کارآفرین
  • ارتقاء جایگاه داخلی و بین المللی دانشگاه
  • توانمندسازی دانشجویان
  • ارتقاء و ترویج ارزش های مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی
  • رشد و افزايش بهره وري در دانشگاه و تعالي نیروی انسانی
  • ارتقاء استانداردسازی فضای دانشگاه

2211  22222 copy  2233  22444