چشم انداز:

دانشکده پزشکیِ دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مصمّم است با جذب دانشجویان نخبه ،تکیه بر اساتید توانمند و روشهای نوین آموزش پزشکی ،دانش آموختگانی کوشا در کسب دانش روز و توانا در ارتقای سلامت تربيت نمايد تا به یکی از برترین دانشکده ها در سطح منطقه تبدیل شود.

رسالت و ماموريت

دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد با عنايت به اين نكته كه انسان سالم محور توسعه پايدار است، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه را در اولويت مأموريت خود قرار داده و با ايجاد فرصت مناسب يادگيري ، به كار گيري نيروهاي متعهد و كار آمد، و شيوه هاي نوين آموزشي به تربيت پزشكان عمومي توانمند و متعهد اقدام مي نمايد. دانش آموختگان اين رشته ضمن داشتن مهارت هاي باليني، پژوهشي و آموزشي مناسب و آشنا به نيازهاي بهداشتي منطقه اي و كشور، به عنوان يادگيرندگان مادام العمر نياز جامعه را برآورد كرده و در اين راستا به ايفاي نقش در نظام ارائه خدمات سلامت كشور مي پردازند.

هدف كلي:

تأمين و ارتقاي سلامت جامعه با تربيت پزشكان توانمند و متعهد كه قادر به ارائه خدمات پيشگيري، درماني، آموزشي ، پژوهشي، مشاوره اي و مديريتي باشند.

مباني ارزشي:

1- رعايت اصول اخلاق اسلامي و حرفه اي پزشكي.

2- دانش پژوهي.

3- جامعه محوري.

4- منشور حقوق بيمار.

5- به كارگيري نوآوري در آموزش.

6- استفاده از جديدترين پژوهش هاي منطقه و دنيا.

 

صورتجلسه تدوین رسالت و اهداف دانشکده پزشکی             دانلود

2211  22222 copy    22444