چشم انداز

برترین دانشكده پزشكي بین دانشگاه های علوم پزشكي کشور با اعتبار جهانی، توسعه دهنده سرمایه های انسانی کارآفرین مورد نیاز جامعه، سردمدار جنبش نرم افزاری و تولید علم، محیط آموزشی برتر و انتخاب اول دانشجویان.

بيانيه ماموريت

توسعه علمي سرمايه هاي انساني جامعه، گسترش کمی و کیفی آموزش، فراهم کردن بستر مناسب برای تحقیقات ، تولید و كاربردي نمودن علم، تلاش در جهت رشد و ارتقاء شایستگی های دانشجویان و هیات علمی، توسعه مرزهای دانش و تبدیل آنها به ایده های عملی، کمک به توسعه فرهنگ جامعه.

2211  22222 copy  2233  22444