همکار محترم سمت شاره تماس
آقای کافی موسوی کارشناس مسئول آموزش 42292558
خانم دانشمند مسئول امور دفتری دانشکده 42292203
خانم مینوئی کارشناس مرکز توسعه آموزش 42292372
آقای دکتر منتظری کارشناس مسئول آزمایشگاه 42292871
آقای دکتر اکرامیان کارشناس آزمایشگاه 42292553
خانم صالحی کارشناس آزمایشگاه 42292552
خانم مهندس حسینی مسئول سایت 42292213
خانم اکبری کارشناس کتابداری 42292212
همکاران شاغل در بخش بالینی
خانم صالحی کارشناس آموزش بالینی  36270335
خانم معصومی کارشناس آموزش بالینی  36270335
خانم اسکندری کارشناس پژوهشی  -
خانم سیدرصاف کارشناس کتابداری  36288874
خانم اژدری متصدی آموزش بالینی  36270335

2211  22222 copy    22444