·آزمایشگاه میکروب شناسی:

         ·کارشناس مسئول: ‌آقای حجت زمانیان                                      

        ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه: ۱ استاد- ۲ مربی

         ·نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش

         ·محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم

        ·تلفن تماس:‌۲۵۵۳

         ·تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:

میكروسكوپ دو چشمی- فور(Oven) – انكوباتور- اتوكلاو- هود لامینار کلاس II- استریل کننده

 

 

          ·آزمایشگاه ایمنی شناسی:

          ·کارشناس مسئول :‌خانم فریبا صالحی

         ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه:۱ استاد- ۲ مربی

          ·نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش

          ·محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم

          ·تلفن تماس:‌۲۵۵۳

تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:سانتریفوژ – الایزاریدر

 

 

 

         ·آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی

          ·کارشناس مسئول: خانم فریبا صالحی                        

         ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه:۲ استادیار- ۲ مربی

          ·نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش

          ·محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم

          ·تلفن تماس:‌۲۵۵۲

          ·تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:

اتوتكنیكون- حمام بافت- میكروتوم- میكروسكوپ تحقیقاتی آکس۴۱

 

 

 

 • آزمایشگاه انگل شناسی:
 • کارشناس مسئول: آقای حجت زمانیان
 • ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه:۲استادیار- ۲ مربی
 • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
 • محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم
 • ·تلفن تماس:۲۵۵۳
 • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: میكروسكوپ تحقیقاتیBX51- استریومیكروسكوپ

 

 

 

     

         ·آزمایشگاه فیزیولوژی:

         ·کارشناس مسئول:آقای حجت زمانیان

         ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه: ۱ استاد- ۳ مربی

          ·نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش

          ·محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم

          ·تلفن تماس:‌۲۵۵۳

          ·تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:الكتروكاردیوگرام – اسپیرومتر – اسپکتروفتومتر

 

 

 

      ·سالن تشریح و مولاژ:

          ·کارشناس مسئول: خانم فریبا صالحی

         ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه:۱ استاد- ۲ مربی

          ·نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش

          ·محل آزمایشگاه: دانشکده پزشکی زیر زمین

         ·تلفن تماس:‌۲۵۵۲

          ·تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: انواع مولاژهای بدن انسان از جمله قلب، کلیه، دست ، پا و ...

 

 

 • ·مرکز مهارتهای بالینی:
 • کارشناس مسئول: خانم منصوره احمدی فراز
 • ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه: 3 استادیار
 • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
 • محل آزمایشگاه: دانشکده پزشکی- مرکز مهارتهای بالینی
 • تلفن تماس:۲۵۸۸

     تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:مانكن احیای مقدماتی بزرگسال ، مانكن احیای پیشرفته بزرگسال مگا كد ، مانكن احیای پیشرفته نوزاد ، مدل های آموزش تزریقات عضلانی و وریدی مانکن سمع قلب و ریه، مانکن کنترل خونریزی بینی، مانکن معاینه برست و پروستات

 

2211  22222 copy  2233  22444