تركيب اعضاي شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي (پيش باليني و بهداشت)

رديف سمت در دانشكده سمت در شوراي دانشكده نام و نام خانوادگي
1 رئيس دانشكده رئيس شورا حميدرضا نيك يار
2 معاون آموزشي پژوهشي دانشكده دبير شورا احمد سبحاني
3 كارشناس EDO عضو شورا خانم مينويي
4 مدير گروه تخصصي رشته پيش باليني عضو شورا خانم فياضي
5 مدير گروه تخصصي رشته بهداشت وپزشكي اجنماعي عضو شورا امير تابشيان
6 مسوول استادان مشاور عضو شورا سيد اكبر طبيبيان
7 كارشناس آموزش عضو شورا سيد محمود كافي موسوي

تركيب اعضاي شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي (شوراي آموزشي باليني )

رديف سمت در دانشكده سمت در شوراي دانشكده نام و نام خانوادگي
1 رئيس دانشكده رئيس شورا حميدرضا نيك يار
2 معاون آموزش پ‍ژوهشي دانشكده دبير شورا احمد سبحاني
3 مدير آموزشي پژوهشي دانشكده عضو شورا كامران دولتشاهي
4 معاون اموزشي باليني )رييس بيمارستان( عضو شورا مهدي ناقوسي
5 مدير اموزش باليني عضو شورا فريدون كرباسي
6 مدير گروه رشته هاي داخلي عضو شورا اكبر ارجمند پور
7 مدير گروه رشته هاي جراحي عضو شورا عباسعلي نصر اصفهاني
8 كارشناس اموزش عضو شورا خانم اژدري

2211  22222 copy    22444