اعضای اصلی کمیته تحقیقات دانشجویی
دکتر رستمی راد ریاست کمیته تحقیقات دانشجویی
خشایار یزدانی دبیرکل کمیته تحقیقات بالینی
محمد احسان باستانی دبیر آموزش کمیته تحقیقات دانشجویی
زهراخیری دبیرکمیته تشکیلات دانشجویی و دبیر انجمن علمی پزشکی
سعید شاهپوری دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
پژمان محمدی

 

 

کارگاههای برگزار شده
اولین کارگاه تزریقات 2تیر دانلود
دومین کارگاه تزریقات29تیر(فایل1) دانلود
دومین کارگاه تزریقات 29تیر(فایل2) دانلود
سومین کارگاه تزریقات13مرداد دانلود
جلسه اول 29تیر دانلود
لیست کارگاه تزریقات ۲۰ مرداد دانلود
کارگاه روش تحقیق98 دانلود
اند نوت دانلود

 

اساسنامه کمیته تحقیقات  دانلود
شیوه نامه کمیته تحقیقات دانشجویی                   دانلود

2211  22222 copy    22444