نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکترحميدرضا نیک يار رئیس دانشکده پزشکی 42292204
دکتراحمد سبحاني معاون دانشکده پزشکی 42292312
آقای کافی موسوی کارشناس مسئول آموزش 42292558
آقای جلالی کارشناس مسئول اموربرنامه 42292149
خانم دانشمند مسئول امور دفتری دانشکده 42292203
خانم مینوئی کارشناس مرکز توسعه آموزش 42292372
آقای دکتر منتظری کارشناس مسئول آزمایشگاه 42292871
آقای دکتر اکرامیان کارشناس آزمایشگاه 42292553
خانم صالحی کارشناس آزمایشگاه 42292552
خانم مهندس حسینی مسئول سایت 42292213
خانم اکبری کارشناس کتابخانه 42292212

2211  22222 copy    22444